Etažne lastnike Kotlovnice Markovec obveščamo o rezultatu glasovanja za pooblastilo upravniku za vložitev premoženjskopravnega zahtevka.

Glasovanje je potekalo tri mesece od 9.4.2019 do 8.7.2019.

Predlagani sklep je bil:

'Družbo Istrabenz Plini d.o.o. se kot upravnika kotlovnice Markovec pooblašča, da v imenu in za račun etažnih lastnikov kot oškodovancev uveljavlja zoper bivšo upravnico Natašo Fabris premoženjskopravni zahtevek v pravdi. Za podpis pogodbe z upravnikom o zastopanju se pooblasti predsednika kurilnega odbora.

Hkrati se pooblašča kurilni odbor kotlovnice Markovec, da izbere pooblaščeno odvetniško pisarno, ki bo vodila navedeni postopek za upravnika kotlovnice Markovec.

Sklep je veljavno sprejet, če ga podpiše več kot 75% lastnikov etažne lastnine.'

Od 2.135 stanovanjskih in drugih enot (šola, vrtec, lokali) je glasovalo 1.810 enot.

Z upoštevanjem solastniških deležev je za sprejetje sklepa glasovalo 1.749,61 etažnih lastnikov, kar v deležih površine znaša 83,90%. To je več kot 75%, zato je sklep veljavno sprejet. Proti sta glasovala 2 etažna lastnika. Neveljavnih glasovnic je bilo 12.

Rezultate glasovanja je pregledala volilna komisija, ki je predala poročilo kurilnemu odboru. Le-ta je potrdil poročilo na 8. redni seji 5.8.2019  (Zapisnik)

Upravnik in in kurilni odbor se zahvaljujeta vsem etažnim lastnikom, ki so glasovali.

                                                                                                                                           Za KO: JK