Spremenjeno: 29.9.2017

Kurilni odbor je organ nadzora in usmerjanja vseh funkcij upravljanja in poslovanja skupne kotlovnice na Markovcu. Člane odbora imenujejo ali izvolijo lastniki kotlovnice.

Sestava in način imenovanja

Kurilni odbor sestavlja 11 članov:

 • 10 članov izvolijo lastniki kotlovnice po posameznih stanovanjskih četrtih,
 • 1 člana imenuje Mestna občina Koper, kot predstavnika objektov v lasti Javnega stanovansjkega sklada in MOK, ki so priključeni na skupno kotlovnico.

Za člana kurilnega odbora se lahko imenuje eden od lastnikov kotlovnice.

Zadnje volitve za člane kurilnega odbora so bile izvedene v letu 2017, mandat pa so nastopili 18. septembra 2017. Trenutno imenovani člani kurilnega odbora so objavljeni tukaj. Stanovanjska četrt lahko po ustreznem postopku člana kurilnega odbora kadarkoli predčasno razreši in imenuje novega.

Lastniki kotlovnice

Lastniki kotlovnice so lastniki in etažni lastniki stanovanj in drugih posameznih delov večstanovanjskih stavb v etažni lastnini in lastniki drugih objektov priključenih na skupno kotlovnico Markovec.

Delovanje

Kurilni odbor primarno deluje in odloča na sejah kurilnega odbora. Seje praviloma sklicuje in vodi predsednik kurilnega odbora (eden od članov kurilnega odbora), ki ga izvolijo člani. Odločitve (sklepi) se sprejemajo z večino glasov prisotnih članov (navadna večina), za nekatere odločitve pa je potrebnih tudi več glasov - delo kurilnega odbora podrobneje ureja Poslovnik. O poteku in sklepih seje se vodi zapisnik, ki je javen in se ga po potrditvi objavi na spletnih straneh kurilnega odbora. Seja kurilnega odbora je sklepčna, če je prisotna večina članov (najmanj 6 članov). Na seje kurilnega odbora je vabljen tudi upravnik kotlovnice, po potrebi pa tudi izvedenci različnih strok, pooblaščeni predstavniki večstanovanjskih in drugih stavb, idr.

Kurilni odbor ima zlasti naslednje pristojnosti in naloge:

 • vodi predhodni postopek o izboru upravnika kotlovnice,
 • sklene, podaljšuje, potrjuje in odpoveduje pogodbo z upravnikom kotlovnice, 
 • obravnava in sprejema redna poročila upravnika kotlovnice, komisij ter ostale predloge in poročila, ki jih je zahteval,
 • sprejema sklepe vezane na upravljanje kotlovnice, kot so obračun kurilne sezone, odpisi terjatev, finančni in tehnični plan kurilne sezone, kratkoročni in dolgoročni plan dela, sklepe o zbiranju in porabi amortizacijskih sredstev, potrebnih za investicijsko vzdrževanje kotlovnice, toplotnih postaj in vročevodnega omrežja, 
 • v dogovoru z upravnikom kotlovnice sprejema splošne pogoje poslovanja in njihove spremembe in dopolnitve, ki veljajo za vse skupne lastnike, priključene na kotlovnico,
 • med letom po potrebi določa usklajevanje cen ogrevanja in sestavo akontacij, način in število akontacij ter končni poračun ob zaključku kurilne sezone,
 • obvešča lastnike o delovanju in poslovanju kotlovnice ter zahteva od upravnika kotlovnice in tudi sam pripravlja odgovore na vprašanja skupnih lastnikov in jih posreduje zainteresiranim javnostim,
 • odloča o načinu zbiranja ponudb in izboru izvajalca pri porabi investicijskih sredstev,
 • odloča o ponudbah v zvezi z energenti in izvajalci pri investicijsko vzdrževalnih in drugih delih,
 • KO po potrebi sam ali preko pooblaščenca nastopa v postopkih pri ustreznih organih v izvršilnih, pravdnih in nepravdnih postopkih v zvezi z delovanjem KO ali kotlovnice,
 • odloča o finančnih nadomestilih članov KO za udeležbo na sejah KO in komisij ter pripravo strokovnih gradiv, poročil in predlogov za potrebe KO in kotlovnice,
 • odloča o spremembah in potrjuje poslovnik o delu kurilnega odbora,
 • odloča o spremembah in potrjuje število in obseg stanovanjskih četrti,
 • obravnava in odloča o drugih vprašanjih, za katera ga pooblašča zakon, statut, ta poslovnik in drugi akti.

V okviru opravljanja nadzorne funkcije KO ali njegove komisije pregledujejo in preverjajo poslovne knjige in dokumentacijo upravnika kotlovnice, ki se nanaša na poslovanje in obratovanje kotlovnice.

Informacije o delu

Tako lastniki kot tudi druga zainteresirana javnost lahko informacije o delu kurilnega odbora poiščejo na spletnih straneh kurilnega odbora, lahko pa jih dobijo tudi prek svojega predstavnika. Vprašanja in pobude sprejemamo prek elektronske pošte (), običajne pošte (na naslov Vena Pilona 1, 6000 Koper), lahko jih pa oddate v nabiralnik poleg vhoda v kotlovnico. Pomembnejše informacije javnosti občasno posredujemo tudi medijem: časopisom, televiziji, lokalnim radijskim postajam, informacijskim portalom in drugim.