Etažne lastnike Kotlovnice Markovec obveščamo o rezultatu glasovanja za pooblastilo upravniku za vložitev premoženjskopravnega zahtevka.

Glasovanje je potekalo tri mesece od 9.4.2019 do 8.7.2019.

Predlagani sklep je bil:

'Družbo Istrabenz Plini d.o.o. se kot upravnika kotlovnice Markovec pooblašča, da v imenu in za račun etažnih lastnikov kot oškodovancev uveljavlja zoper bivšo upravnico Natašo Fabris premoženjskopravni zahtevek v pravdi. Za podpis pogodbe z upravnikom o zastopanju se pooblasti predsednika kurilnega odbora.

Hkrati se pooblašča kurilni odbor kotlovnice Markovec, da izbere pooblaščeno odvetniško pisarno, ki bo vodila navedeni postopek za upravnika kotlovnice Markovec.

Sklep je veljavno sprejet, če ga podpiše več kot 75% lastnikov etažne lastnine.'

Od 2.135 stanovanjskih in drugih enot (šola, vrtec, lokali) je glasovalo 1.810 enot.

Z upoštevanjem solastniških deležev je za sprejetje sklepa glasovalo 1.749,61 etažnih lastnikov, kar v deležih površine znaša 83,90%. To je več kot 75%, zato je sklep veljavno sprejet. Proti sta glasovala 2 etažna lastnika. Neveljavnih glasovnic je bilo 12.

Rezultate glasovanja je pregledala volilna komisija, ki je predala poročilo kurilnemu odboru. Le-ta je potrdil poročilo na 8. redni seji 5.8.2019  (Zapisnik)

Upravnik in in kurilni odbor se zahvaljujeta vsem etažnim lastnikom, ki so glasovali.

                                                                                                                                           Za KO: JK

 

Odjemalce kotlovnice Markovec obveščamo, da je poračun kurilne sezone 2018/2019 pripravljen, obvestila so razposlana.

V začetku avgusta smo na 8. redni seji obravnavali Poročilo o upravljanju za kurilno sezono 2018/2019 ter potrdili obračun sezone. (Zapisnik)

Poračunan bo presežek v variabilnem delu v višini 50.191,72 EUR. Izračun kaže, da bo 77% odjemalcev prejelo dobropis.

Presežek kurilne sezone 2018/2019 v fiksnem delu v višini 14.699,94 EUR se za zagotavljanje likvidnih sredstev prenese v kurilno sezono 2019/2020.

 Za KO: JK

Odjemalce obveščamo, da z današnjim dnem, 18.4.2019 zaključujemo ogrevalno sezono 2018/2019.

Po sprejetih pravilih se obdobje ogrevanja praviloma zaključi, ko je trikrat zapored ob 21. uri temperatura zraka višja od +12 °C. V letošnjem aprilu je bil pred tem pogoj dosežen dvakrat (3. in 10.4.), vendar se za zaključek nismo odločili zaradi neugodne vremenske napovedi.

                                                                                                                                             Za KO: JK

Na Okrožnem sodišču v Kopru je bila bivša upravnica kotlovnice Markovec nepravnomočno obsojena na zaporno kazen in odvzem nezakonito pridobljene premoženjske koristi. Pridobila naj bi si jo s storitvijo kaznivih dejanj v času opravljanja upravniških poslov in sicer na škodo etažnih lastnikov. V zapisniku sodbe med drugim piše:

Obtožena je dolžna vrniti 647.719,21 EUR protipravne premoženjske koristi, vse v roku 30 dni šteto po pravnomočnosti sodbe dalje, pod izvršbo.

Istrabenz Plini d.o.o. se s premoženjskopravnim zahtevkom v višini 671.729,41 EUR napoti na pot pravde.

Kurilni odbor kotlovnice Markovec se je odločil, da se pripravi na pravdo, na katero ga napotuje sodišče. V imenu in za račun etažnih lastnikov pa tak postopek lahko sproži upravnik kotlovnice Markovec. Upravnik Istrabenz Plini d.o.o. potrebuje za pravdni postopek soglasje več kot 75% etažnih lastnikov glede na solastniške deleže, saj gre v tem primeru za posel, ki presega redno upravljanje kotlovnice Markovec.

Zato kurilni odbor prosi vse etažne lastnike kotlovnice Markovec, da oddajo svoj glas 'ZA' na podpisno listo za cel blok ali na posamezno glasovnico. Predstavnike nadzornih odborov blokov pa prosimo, da zberejo čim več podpisov oz. glasovnic in jih oddajo svojemu predstavniku v kurilnem odboru ali neposredno v poštni nabiralnik pri kotlovnici Markovec.

Podpisne liste in glasovnice bo možno dobiti v naslednjih dneh pri predstavnikih nadzornih odborov blokov. Čas zbiranja glasov je po zakonu največ tri mesece po prvem glasovanju. Predlagamo pa, da se glasovanje izvede čim prej.

V priponki je glasovnica. Če jo kdo želi poslati po elektronski pošti, naj jo natisne, podpiše, skenira in pošlje na ko.markovec@gmail.com

 

Kurilni odbor

kotlovnice Markovec